Hymns for SS. Cosmas and Damian,

Christi fideles Milites 13/14 century Neapolitan hymn (set to Sarum melody)

Immensa Christi Praemia 14/15 century Ambrosian hymn (set to Ambrosian melody)

Conditor cosmic omniumque salus

Solemne tempus vertitur

Advertisements